فضای باز

*حیاط، مکانی‌ست برای لحظاتی فاصله گرفتن از درونِ خانه، برای جدا شدن از قواعد و قراردادهای آن.
حیاطِ مجموعه‌ی عمارت روبرو یک امکان است. فضایی که روزانه با مخاطبان زیاد و تصادفی سر و کار دارد. این فضا فرصتی برای دیدن، شنیدن، کار، روبرو شدن آزادانه با مخاطبان، به اشتراک گذاشتنِ تجربه‌ها و پروسه‌ی شکل گیری اثر و همچنین ارائه‌ی آن است.
مکانی که به پایبندی بر قالب‌های مرسوم و از پیش تعیین شده، پافشاری ندارد و در عین حال امکانات و شرایط ویژه‌ی خود را نیز پیشنهاد می‌دهد.

بخشِ “فضای باز” عمارت روبرو، از آذرماه 1396 به صورت آزمایشی شروع به کار کرد. این بخش به صورت رسمی در ابتدا، اردی‌بهشتِ 97 با پروژه‌ی “سینما روباز” آغاز به‌کار کرد. و در ادامه در آذر 97 فراخوانِ دو بخشِ دیگر خود را یعنی: “موسیقی حیاطی” و “فرصت کار در فضای باز” را منتشر کرد.

0