تجربه‌های اجرا

بخش تجربه‌های اجرا، کوشش کرده است تا با دور شدن از تئاتر کلاسیک و صحنه‌ای، رو به تجربه‌هایی قاعده‌گریز و جسور بیاورد.
این بخش، با در نظر گرفتنِ نگاهی تجربی به تئاتر و حوزه‌ی اجرا در صدد ایجاد فضایی گفتگویی و تعاملی در میانِ هنرمندان ایرانی و بین‌المللی، برای ارائه‌ی تجربه‌های نو است.
بخش تجربه‌های اجرای عمارت روبرو در کنار فعالیت‌های اجرایی،  قصد دارد در جهت گسترش آگاهی و تبادل تجربه‌ها در زمینه‌ی نمایش و اجرا بخش عمده‌ای از فعالیت خود را به موضوع پژوهش و هم‌فکری معطوف کند.

+1