موسیقی

بخشِ موسیقی عمارت روبرو، کوشش کرده است تا جایگاهی برای صداهای کمتر شنیده شده و هنرمندانی کمتر دیده شده و جوان باشد.
این بخش، با تمرکز بر موسیقی معاصر، و با معرفیِ جریان‌های روز چه در ایران و چه در سطح بین‌الملل، سعی در ارائه‌ی  نوعی از موسیقی دارد که در کشورمان هنوز نسبتا جوان است و نیاز به حمایت و معرفی بیشتری دارد.

+2