فرم درخواست اجرای موسیقی

20%

اعضای گروه را معرفی کرده و سمت هریک را توضیح دهید .

نام

نام خانوادگی

سمت در گروه

لطفا برنامه (رپرتوار) پیشنهادی اجرای خود را طبق جدول زیر ارائه دهید .

نام قطعه

نام آهنگساز

مدت زمان

نمونه ی تصویری از اجرای مورد نظر خود را در سایت زیر بارگذاری کنید و لینک آن را در کادر بالا وارد نمایید . http://www.picofile.com

نمونه ی تصویری از اجراهای سابق هنرمند/گروه را در سایت زیر بارگذاری کنید و لینک آن را در کادر بالا وارد نمایید . http://www.picofile.com

0