پروژه‌ی صدا با هدفِ ایجادِ گفت‌وگویی مُداوم بین فضای نوِ موسیقیِ امروز و شنوندگان نو جو؛ در عمارت روبرو ایجاد شده است.
موسیقی‌ای که خلاق است و همواره در تجربه‌ی حرکتِ مسیرهای گوناگون است.
موسیقی‌ای که صدایِ جوان خود را از امروزِ جامعه و زیست‌اش می‌گیرد، همچنان که خود را مقید به قواعد، سبک‌ها، برچسب‌ها و مسیرهای از پیش مطمئن نمی‌کند و صدای خود را درگیرِ بازار و خوشامدها نمی‌سازد؛ پس این‌گونه امکان‌های تازه برای خود می‌سازد.
موسیقی‌ای که می‌بایست همواره درکارِ بازتولیدِ فضاهای زیستیِ شخصی و عمومی باشد؛ و حال، گفت‌وگو این جایی شکل می‌گیرد که مخاطب نیز در همین تجربه‌ی زیستی مشترک باشد (هرچند با صدایی متفاوت)؛ گفت‌وگویی که کوشش این پروژه در این خواهد بود که همواره و در حرکت باشد.
بنابراین در پروژه‌ی صدا، جدا از تفاوت‌ و تنوع‌ موسیقی‌ها، نقطه‌ی اشتراکی مطرح است و آن امکانِ مُداومِ تجربه و خلاقیت است.