میز کار

“میز کار”، فرصتی مطالعاتی-کاری است برای کسانی که این بستر را امکان مناسبی برای پیش‌بردِ بخشی از فرایند تولید اثر و یا اشتراک‌گذاری آن با مخاطبان خود می‌دانند.
عمارت روبرو با در اختیار گذاشتن امکانات اولیه برای شروع فرایند تولیدِ کار و یا اثر از افرادِ رشته‌های مختلف، دعوت می‌کند، تا بخشی از تجربه‌ی کار خود را که پیش از این معمولا در تنهایی‌شان رخ می‌داده است، در محیط  فضای باز و با مخاطبان احتمالی به چالش بکشند.

0