فرم درخواست اتاق مشاهده – اجرا

صفحه 1 از 5

درخواست اتاق مشاهده - اجرا | توضیحات

 اتاق-مشاهده-اجرای عمارت روبرو، یک مکانِ ایده‌محور است.
ما در فرایند انتخاب و پیشنهاد اجراها برای این مکان به ایده‌ی مولف توجه کرده و در چند جلسه در مورد آن گفت‌وگو می‌کنیم. این گفت‌و‌گو ملاک اصلی حضور گروه ها در اتاق-مشاهده اجرا خواهد بود.از این رو تماشاگران این اجراها با تجربه‌هایی مواجه‌اند که ممکن است در کیفیت‌های مختلف اجرایی باشند.
از همین رو برای ما برچسب‌های خوب بودن یا بد بودن یک تجربه، کمتر از فرایند رسیدن به آن تجربه اهمیت دارد.از نظر ما ایده براساسِ یک پرسش آغاز می‌شود. پرسشی که می‌توان آن را دغدغه نامید. چیزی که شروع به حرکت می‌کند تا تبدیل به "کنش" شود.
اتاقِ مشاهده-اجرا، فضایی‌ست برای حرکتِ ایده به سمتِ اجرایی شدنِ آن. هرکس به شیوه‌ای این فرآیند را تجربه می‌کند. از این رو ثبتِ تجربه ها بسیار مهم است، تا بتوان با کنار هم قرار دادنِ فرآیندهای مختلف به پژوهشِ کامل‌تری رسید.
این‌جا پژوهش براساسِ فرآیندهای اجرایی شکل می‌گیرد. در حینِ کار و پس از کار کامل‌تر می‌شود.
در این مکان، هر اجرا، خود نیز تمرین دیگری‌ست.

اطلاعات شخصی

بیوگرافی

ایده

قوانین

1. الف. پروپوزال شما برای اتاقِ مشاهده-اجرا، ابتدا توسط اعضای اتاق، خوانده شده و در صورت تایید، جلسه یا جلسه‌هایی با شما گذاشته می‌شود. پس از آن، نظر قطعی درباره‌ی رَد یا پذیرش اولیه‌ی طرح شما داده خواهد شد. در پایان در صورتِ تایید نهایی به شما زمانِ اجرا تعلق خواهد گرفت.
ب. تاییدیه‌ی نهایی حدود یک ماه پیش از زمانِ اجرا، پس از تاییدِ گزارش از آخرین تغییرات، که به اجرای نهایی نزدیک تر می‌باشد، صورت خواهد گرفت. سپس مراحل درخواست مجوز و ثبت قرارداد انجام خواهد شد.
2. ثبت مشاهدات از تجربه‌ی تمرین، اجرا و مواجهه‌ی مخاطبان ضروری است. در صورت عدم تحویل آن در مدت دو هفته به عمارت روبرو، تسویه‌ی مالی اجرای شما صورت نخواهد گرفت.
3. در مکان هایی از فضای باز عمارت روبرو، یادداشت‌هایی درباره‌ی اجرای شما نوشته خواهد شد. سویه‌ی این یادداشت ها ممکن است مورد تایید شما نباشد.
4. هزینه ی هر سانس اجرا مبلغ 300 هزار تومان می باشد .
5. بهای بلیط، در جلسه‌ دوم با اعضای اتاق مشاهده-اجرا تعیین خواهد شد.
6. اگر تماشاگر به هر دلیلی، درصددِ دریافت وجهِ بلیطِ خود برآمد، می‌بایست این وجه به او بازگردانده شود.
7. در صورت نیاز می توانید به ساکنین اتاق مشاهده-اجرا برای گفت و گوی بیشتر مراجعه کنید.
+2