خارج از مدیوم

“خارج از مدیوم”، سعی دارد امکانی دیگر برای تجربه و گفت‌وگو بسازد. این بخش دعوتی خواهد بود از همه‌ی کسانی که:
خواهان ساخت و تجربه‌ی اثری با عبور از مرزِ شیوه‌ها و مدیوم‌های مشخص و ترکیب آنها با یکدیگر، برای ایجاد وضعیتی نو و بدیع هستند.
محدود به رشته‌های هنری نبوده و به دنبال بیانِ ایده‌ی خود با استفاده از دیگر رشته‌ها، علوم و مهارت‌ها هستند.
 شکل اثرشان در همخوانی با مناسبات و ویژگی‌های کارکردی و عمومی حیاط عمارت روبرو تعریف می‌شود.
 به دنبال دست یافتن به بستری خارج از مناسبات مالی برای عملی کردن ایده‌های تجربی  خود هستند.

0