نمایش نزدیک

۹۷-۰۲-۰۸
: جواد اسفندیاری
: امین محمودی، ماهور میرزا نژاد، فائزه یوسفی، علی محمودیان

: آیه حیدری
: عطیه حسن خانی
: محمد قلی زاده
: جواد اسفندیاری، محمد اسدی
: احسان زهری
: مهسا محربی، نوید مجاهدی

 

اجراهایی از: دکتر دیواگو، صداهایی درتاریکی، مردی در آینه
نویسنده: اسفانو بننی | مترجم: سارا شهسوار حقیقی
نویسنده: ماتئی ویسنی‌یک | مترجم: احسانه نوع پرست

 

خرید بلیط از تیوال