نمایش “اکثریت”

۹۷-۰۸-۱۲
: پدرام صمدی
:کیوان کاوند
:کیوان کاوند

: سارا عباسی
: کتایون فتحعلی، پانیذ نجفقلی
: کیوان کاوند
: اسماعیل کمالی دهقان، امیر حسین حسینی
: هادی لطف آبادی
: کیوان کاوند
: محمد باقر کشاورز
: امین جلیلی
: سعید نوروزجو
: سارا عباسی
: کیوان کاوند
: پدرام صمدی، سارا عباسی، پانیذ نجفقلی
: کتایون فتحعلی
: هادی لطف آبادی، پانیذ نجفقلی، کتایون فتحعلی

اجرا از تولد یک نوزاد دلقک آغاز شده و با چگونگى پشت سر گذاشتن مراحل و مقاطع مختلف زندگى دلقک ادامه دارد…
     خرید بلیط از سایت تیوال