اجرای موسیقی الکترونیک – گروه grad_u از لیتوانی

۹۶-۰۹-۱۵

اجرای موسیقی الکترونیک – گروه grad_u

از لیتوانی

 

۹ آذرماه – ۱۳۹۶

در دوسانس ۱۸ و ۲۰

بهای بلیط: ۵۰هزار تومان

رزور بلیط حضوری در عمارت روبرو.