تجربه های اجرا عمارت روبرو

 

این بخش از عمارت روبرو، با در نظر گرفتنِ نگاهی تجربی به تئاتر و حوزه‌ی اجرا در صدد ایجاد فضایی گفتگویی و تعاملی در میانِ هنرمندان ایرانی و بین المللی، برای ارائه‌ی تجربه‌های نو است.
بخش تئاتر یا تجربه های جرای روبرو در کنار فعالیت‌های اجرایی،  قصد دارد در جهت گسترش آگاهی و تبادل تجربه‌ها در زمینه‌ی نمایش و اجرا بخش عمده‌ای از فعالیت خود را به موضوع پژوهش و آموزش معطوف کند.

در بخش نمایش، با مدیریت آقای حمید پورآذری، سعی داشته‌ایم با دور شدن از تئاتر کلاسیک و صحنه‌ای، رو به تجربه‌هایی قاعده‌گریز و جسور بیاوریم .